વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી દોલતભાઈ સી.પરમાર
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી અશ્વિનભાઈ ડી.પરમાર
નિયામકશ્રી