વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

નિયામકશ્રી - શ્રી અશ્વિનભાઈ ડી.પરમાર

શૈ.લા.- �બી.એસ.સી.�


ટ્રસ્ટીશ્રી