વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી - શ્રી દોલતભાઈ સી.પરમાર

ટ્રસ્ટનું નામ – શ્રી જાગૃતિ ટ્રસ્ટ,ડીસા,બનાસકાંઠા


ટ્રસ્ટીશ્રી