વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી અમૃતભાઈ જી.ચૌધરી

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:cie_amrut@yahoo.co.in 
Phone :02744267101 
Mobile:9427545922 

શ્રી મુળજીભાઈ પાલાભાઈ દુલેરા

Designation:મ.શિ.  

શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર બાબુલાલ પ્રજાપતિ

Designation:મ.શિ. 
Mobile:9924336215 

શ્રી મહેન્દ્રકુમાર પૂંજાભાઈ માડીયા

Designation:ઉ.શિ. 
Mobile:9427329212 

શ્રી સુરેશકુમાર કે. રાવ

Designation:શિ.સહાયક 
Mobile:9408168636 

શ્રી ચતરાભાઈ દેવાજી સાઉ

Designation:જુ.કલાર્ક 
Phone :02744255440 
Mobile:9408417018 

શ્રી કુંદનકુમાર ગમાનભાઈ રાઠોડ

Designation:સાથી સહાયક 
Phone :9925144889 
Mobile:99251448809