વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

પ્રવૃતિઓ

શાળા પંચાયત 2011 29/06/2011

year 2011-12

વિગતવાર

સપોર્ટ ડે 21/01/2012

શાળાકીય રમતોત્સવ

વિગતવાર

વૃક્ષારોપણ 18/08/2011

વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ

વિગતવાર

15th august 16/08/2013

celebration

વિગતવાર

રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી 16/08/2011

સહ અભ્યાસિક પ્રવૃતિ

વિગતવાર

સ્વાતંત્રદિનની ઉજવણી 15/08/2011

રષ્ટીય તહેવાર

વિગતવાર

teachers' Day 06/09/2013

celebration

વિગતવાર

શિક્ષકદિન 05/09/2011

પ્રવચન

વિગતવાર

પ્રવાસ અહેવાલ – વર્ષ- 2010-11

-

વિગતવાર

પ્રાણાયામ અંગેની સમજ

-

વિગતવાર

વન મહોત્સવ

-

વિગતવાર

ગુરૂપૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમની ઉજવણી

-

વિગતવાર

ઉર્જા શકિત માસની ઉજવણી

-

વિગતવાર

સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી

-

વિગતવાર

રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી

-

વિગતવાર

વાલી સંમેલન – અહેવાલ

-

વિગતવાર

શાળામાં પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી

-

વિગતવાર

ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓનો દિક્ષાંત કાર્યક્રમ

-

વિગતવાર

વાંચે ગુજરાત અભિયાન અંર્તગત યોજાયેલ કાર્યક્રમ

-

વિગતવાર