વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

પ્રવૃત્તિઓ - શાળા પંચાયત 2011

year 2011-12

વિવેક ઉ.બુ.વિદ્યાલય,રામસણ

� તા ડીસા� જિ. બનાસકાંઠા

� �શાળા પંચાયત

� �વર્ષ –૨૦૧૧-૨૦૧૨

અ.નં

નામ

ધોરણ

વર્ગ

હોદ્દો

રીમાર્ક

વાઘેલા ભરતસિંહ ગણપતસિંહ

વર્ગ પ્રમુખ

ઠાકોર અરવિંદભાઇ બાબુભાઇ

વર્ગ મંત્રી

ડાભી અનિલભાઇ ગણપતભાઇ

સલાહકાર

ઠાકોર અરવિંદભાઇ બાબુભાઇ

વર્ગ પ્રમુખ

વાઘેલા પશનબાઇ ઉદેસિંહ

વર્ગ મંત્રી

�ચૌધરી જ્યોત્સ્ત્નાબેન રમેશભાઇ�

સલાહકાર

વાઘેલા સાગરસિંહ પદમસિંહ

વર્ગ પ્રમુખ

પરમાર ભરતભાઇ તળશાજી

વર્ગ મંત્રી

વાઘેલા મહિપાલસિંહ અરજણસિંહ

સલાહકાર

૧૦

વાઘેલા નિકુબાઇ કુમારસિંહ

વર્ગ પ્રમુખ

૧૧

સુમરા ઓરસાભાઇ નતિબભાઇ

વર્ગ મંત્રી

૧૨

વાઘેલા ગુલાબસિંહ

સલાહકાર

૧૩

ચૌધરી કેશાભાઇ પરખાજી

૧૦

વર્ગ પ્રમુખ

૧૪

રબારી દિપાભાઇ બેચરાજી

૧૦

વર્ગ મંત્રી

૧૫

વાઘેલા જિતેદ્રસિંહ નરપતસિંહ

૧૦

સલાહકાર

૧૬

રબારી નેબાભાઇ નેથીજી

૧૦

સલાહકાર

શાળા પ્રમુખ

ચૌધરી કેશાભાઇ પરખાજી

એલ.આર

વાઘેલા લતાબાઇ રમેશસિંહ

શાળા પંચાયત માર્ગદર્શક

મુળજીભાઇ� પી .દુલેરા

સ્થળ : રામસણ
તારીખ : 29/06/2011

પ્રવૃત્તિઓ