વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય,રામસણ
તા. ડીસા. જિ .બનાસકાંઠા
૩૮૫૩૧o
 

Vivek U.B. Vidhyalay | Contact Us

અમારો સંપર્ક

 

શાળાનું નામ :- વિવેક ઉ.બુ.અને ઉ.મા.વિદ્યાલય, રામસણ
શાળાનું સરનામું :- રામસણ,તા.ડીસા,જિ.બનાસકાંઠા
પીન કોડ :- 385310
શાળાનો ફોન નંબર :- 02744267101
શાળાનું ઈ-મેઈલ :- vivekramsan@yahoo.co.in, vivekramsan99@gmail.com
ટ્રસ્ટનું નામ :- શ્રી જાગૃતિ ટ્રસ્ટ,ડીસા,બનાસકાંઠા- સંચાલિત
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- 191 ઈ
એસ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ નંબર :- 60.106
મોબાઈલ :- 9427545922

એચ.એસ.સી ઇન્ડેક્ષ નંબર              10.334સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :